प्रसुती रजेच्या विद्यामान तरतुदीत सुधारनेचे महाराष्ट्र शासनाचे पत्र, दि.28/07/1995.