कोर्ट पैरवी अधिकारी (Session Court)

कोर्ट पैरवी अधिकारी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण कोर्ट पैरवी अधिकारी कोर्ट पैरवी अधिकारी यांची तरतुद.. कोर्ट पैरवी अधिकारी दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाणात वाढ होण्याकरीता मा. पोलीस महासंचालक यांचे स्थायी आदेश क्रमांक १७/२००८ नुसार आदेश पारीत करून कोर्ट पैरवी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येते. जिल्या स्तरावर पोलीस अधिक्षक व मोठ्या शहरात आयुक्त यांनी प्रत्येक कोर्टात, … Read more