Investigation Expenses Fund तपास खर्च

तपास खर्च चालु घडामोळी तपास खर्च तपास खर्च म्हणजे काय ? गुन्ह्याचा तपास कारायला तपासी अंमलदार यास आलेला पुर्ण खर्च म्हणजे तपास खर्च.. GR : तपास खर्च बाबत महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय दि.03/08/2017 विविय अविकार वियमपुस्तिका,1978 (भाग-दुसरा) गृह विभागातील जिल्हा स्तरावरील  पोलीस अधिक्षक/पोलीस उपअधिक्षक यांना संक्षिप्त देयकावर रक्कम आहरीत करण्यास वित्तिय अधिकार प्रदान करणे..महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय … Read more