Maintenance and welfare of parents and senior citizens.. (पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण..)

पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण.. (Maintenance and welfare of parents and senior citizens..) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण AI Office मुले पालकाची काळजी घेत नाही, त्यांची देखभाल करीत नाही, अश्या प्रकारची तक्रार पोलिस स्टेशनला आल्यास पोलिसांनी काय करावे… पोलिस म्हणजे जवळपास सर्वं समश्यावरचे रामबाण उपाय असे सर्वंसामान्य व्यक्तीचे मत असते. असायलाही पाहीजे, कारण … Read more

Action to be taken by Thane Amaldar after registering a offence of injury. (दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही.)

दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. Action to be taken quickly by Thane Amaldar after registering a case/offence of injury.. घटनास्थळाचे सरंक्षण :- घटनास्थळाचे संरक्षण करण्यास पोलीस कार्मचारी नेमावे. … Read more

Judgement : Sundarbhai Ambalal Desai v. State of Gujarat (A.I.R. 2003 – SC 638)-Supreme Court (सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुद्ध गुजरात राज्य (ए. आय. आर. 2003 – एससी 638)-सर्वोच्च न्यायालय)

Judgement / न्यायनिर्णय Click On Link Below Judgement : Sundarbhai Ambalal Desai v. State of Gujarat (A.I.R. 2003 – SC 638)-Supreme Court (सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुद्ध गुजरात राज्य (ए. आय. आर. 2003 – एससी 638)-सर्वोच्च न्यायालय) Top Disclaimer / अस्वीकरण

Disposal of impounded (seized) vehicles at police station (पोलिस स्टेशन ला जप्त वाहनांची निर्गती)

पोलिस स्टेशनला जप्त वाहनांची निर्गती. (Disposal of impounded (seized) vehicles at police station.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण वाहनांची निर्गती / Vehicle Disposal वाहनांची निर्गती करिता कायदेशीर मार्गदर्शक तरतुदी … सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुध्द गुजरात राज्य (ए.आय. आर. 2003 एससी 638)               या निकालात न्यायालयाने किमती मुद्देमाल, रोकड रक्कम … Read more

Procedure regarding disposal of impounded property (seized) to police station. (पोलिस स्टेशनला जप्त असलेल्या विशीष्ठ मुद्देमालाची विल्हेवाट लावणे बाबत कार्यपद्धती)

पोलिस स्टेशनला जप्त असलेल्या विशीष्ठ मुद्देमालाची विल्हेवाट लावणे बाबत कार्यपद्धती. (Procedure regarding disposal of impounded property (seized) to police station.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण गुन्हयांमध्ये हस्तगत केलेला व पोलीस ठाण्यात प्रलंबित असलेल्या मुद्देमालाची निर्गती कश्या प्रकारे करावी या बाबत मार्गदर्शन… मुद्देमाल मोहरर ने गुन्हे समरी न्यायालयातून प्राप्त करावी. मुद्देमाल मोहरर ने गुन्हे समरी न्यायालयातून … Read more

Seized Property/Japt Muddemal (जप्त मुद्देमाल)

जप्त मुद्देमाल (Seized Property) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलिस स्टेशन मधील जप्त मुद्देमाल बाबत मुद्देमाल म्हणजे काय? मुद्देमाल म्हणजे काय? (What is mean by seized Property?)                गुन्हयाचे तपास व पुराव्याकामी जप्त केलेल्या वस्तू, आकस्मात मृत्यू, दारुबंदी, जुगार या केसेसमध्ये जप्त केलेले साहित्य अन्य स्थानिक कायदयान्वये केलेले कारवाई … Read more

Duties of Muddemal Moharar in case of seized property (जप्त मुद्देमालाचे/मालमत्तेचे बाबतीत मुद्देमाल मोहररचे कर्तव्य)

जप्त मुद्देमालाचे / मालमत्तेचे बाबतीत मुद्देमाल मोहररचे कर्तव्य (Duties of Muddemal Moharar in case of seized property) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण जप्त मुद्देमाल कसा सांभाळावा या बाबत मुद्देमाल मोहरर (कारकून) यांना मार्गदर्शन.. जप्त मुद्देमालाची नोंद करून घेवून तो ताब्यात घेणे. जप्त मुद्देमालाची पडताळणी करूनच तो ताब्यात घेणे (Taking possession of the seized material only … Read more

Government Resolution to increase Food Allowance and Daily Allowance to witness in court (साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत.)

फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण वाढविण्यासाठी साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत. शासन निर्णय दिनांक 12/05/2015.                 न्यायालयात साक्षीकरिता हजर राहणा-या साक्षीदारांना आहारभत्ता व प्रवास भत्ता संबधित न्यायालयामार्फत देण्यात येतो. तथापि, सध्या देण्यात येत असलेला सदरचा भत्ता कमी असल्याकारणाने ब- याचवेळा साक्षीदार … Read more

Nirbhay Puraskar Maharashtra Govt. (“निर्भय” पुरस्कार महाराष्ट्र शासन)

“निर्भय” पुरस्कार महाराष्ट्र शासन (Nirbhay Puraskar Maharashtra Govt.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण GR : महिलांच्या अत्याचाराच्या विरुध्द कामगिरी करणा-या नागरीकांना “निर्भय” पुरस्कार देण्याबाबत. दिनांक 12/05/2015 “निर्भय” पुरस्कार बाबत.              महिलांवर अत्याचार झाल्यानंतर आरोपी विरूद्ध गुन्हा नोंदवून आरोपीस कायदेशिर कडक शिक्षा करणे जितके महत्वाचे आहे तितकेच या प्रकारचे अत्याचार होवू … Read more

TA facility to Retired Police for Court Witness – पोलिसांना सेवानिवृत्ती नंतर सक्षापेशी कामी प्रवास भत्ता

पोलिसांना सेवानिवृत्ती नंतर सक्षापेशी कामी प्रवास भत्ता – TA facility to Retired Police for Court Witness. Click On Link Below Documents – पोलिसांना सेवानिवृत्ती नंतर सक्षापेशी कामी प्रवास भत्ता संदर्भातली कागदपत्रे – TA facility to Retired Police for Court Witness. (पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.) पोलिसांना सेवानिवृत्ती नंतर सक्षापेशी कामी प्रवास भत्ता देण्यात येतो त्यासंबंधात थोडक्यात… … Read more