Disposal of a reported stolen vehicle if recovered. (तक्रार दिलेले, चोरीस गेलेले वाहन मिळून आल्यास त्याची निर्गती कशी करावी.)

तक्रार दिलेले, चोरीस गेलेले वाहन मिळून आल्यास त्याची निर्गती कशी करावी. (Disposal of a reported stolen vehicle if recovered.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण तक्रार दिलेले, चोरीस गेलेले वाहन मिळून आल्यास त्याची निर्गती कशी करावी. लावारिस मिळूनआल्यास त्याची निर्गती कशी करावी. तक्रार दिलेले, चोरीस गेलेले वाहन लावारिस मिळून आल्यास त्याची निर्गती कशी करावी? फिर्यादीस वाहन … Read more

Judgement : Sundarbhai Ambalal Desai v. State of Gujarat (A.I.R. 2003 – SC 638)-Supreme Court (सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुद्ध गुजरात राज्य (ए. आय. आर. 2003 – एससी 638)-सर्वोच्च न्यायालय)

Judgement / न्यायनिर्णय Click On Link Below Judgement : Sundarbhai Ambalal Desai v. State of Gujarat (A.I.R. 2003 – SC 638)-Supreme Court (सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुद्ध गुजरात राज्य (ए. आय. आर. 2003 – एससी 638)-सर्वोच्च न्यायालय) Top Disclaimer / अस्वीकरण

Disposal of impounded (seized) vehicles at police station (पोलिस स्टेशन ला जप्त वाहनांची निर्गती)

पोलिस स्टेशनला जप्त वाहनांची निर्गती. (Disposal of impounded (seized) vehicles at police station.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण वाहनांची निर्गती / Vehicle Disposal वाहनांची निर्गती करिता कायदेशीर मार्गदर्शक तरतुदी … सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुध्द गुजरात राज्य (ए.आय. आर. 2003 एससी 638)               या निकालात न्यायालयाने किमती मुद्देमाल, रोकड रक्कम … Read more

Procedure regarding disposal of impounded property (seized) to police station. (पोलिस स्टेशनला जप्त असलेल्या मुद्देमालाची विल्हेवाट लावणे बाबत कार्यपद्धती)

पोलिस स्टेशनला जप्त असलेल्या मुद्देमालाची विल्हेवाट लावणे बाबत कार्यपद्धती. (Procedure regarding disposal of impounded property (seized) to police station.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण गुन्हयांमध्ये हस्तगत केलेला व पोलीस ठाण्यात प्रलंबित असलेल्या मुद्देमालाची निर्गती कश्या प्रकारे करावी या बाबत मार्गदर्शन… मुद्देमाल मोहरर ने गुन्हे समरी न्यायालयातून प्राप्त करावी. मुद्देमाल मोहरर ने गुन्हे समरी न्यायालयातून प्राप्त … Read more

Seized Property/Japt Muddemal (जप्त मुद्देमाल)

जप्त मुद्देमाल (Seized Property) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलिस स्टेशन मधील जप्त मुद्देमाल बाबत मुद्देमाल म्हणजे काय? मुद्देमाल म्हणजे काय? (What is mean by seized Property?)                गुन्हयाचे तपास व पुराव्याकामी जप्त केलेल्या वस्तू, आकस्मात मृत्यू, दारुबंदी, जुगार या केसेसमध्ये जप्त केलेले साहित्य अन्य स्थानिक कायदयान्वये केलेले कारवाई … Read more

Duties of Muddemal Moharar in case of seized property (जप्त मुद्देमालाचे/मालमत्तेचे बाबतीत मुद्देमाल मोहररचे कर्तव्य)

जप्त मुद्देमालाचे / मालमत्तेचे बाबतीत मुद्देमाल मोहररचे कर्तव्य (Duties of Muddemal Moharar in case of seized property) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण जप्त मुद्देमाल कसा सांभाळावा या बाबत मुद्देमाल मोहरर (कारकून) यांना मार्गदर्शन.. जप्त मुद्देमालाची नोंद करून घेवून तो ताब्यात घेणे. जप्त मुद्देमालाची पडताळणी करूनच तो ताब्यात घेणे (Taking possession of the seized material only … Read more

Search of Missing Person (हरविलेल्या व्यक्तींचा शोध)

हरविलेल्या व्यक्तींचा शोध कसा घ्यावा? (Search of Missing Person) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Procedure for Search of Missing Person. पोलीस स्टेशन ला बऱ्याच व्यक्ती हरवील्याच्या, घरून निघून गेल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. अशा प्रकरणात एक परिपूर्ण तक्रार दिली जावी, त्या प्रकरणाचा वेळीच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शोध घेतला जावा (Searching of Missing Person), तपासाच्या कागदपत्रांचे … Read more

Supreme Court Guidelines for arrest in 498A IPC, Criminal Appeal No. 2207 of 2023 arising out of SLP (Crl.) No. 3433 of 2023 [Md. Asfak Alam –vs- The State of Jharkhand & Anr]

न्यायनिर्णय/Judgement Copy Click On Link Below Supreme Court Guidelines for arrest in 498A IPC, Criminal Appeal No. 2207 of 2023 arising out of SLP (Crl.) No. 3433 of 2023 [Md. Asfak Alam –vs- The State of Jharkhand & Anr] Top Disclaimer / अस्वीकरण

The rules for arrest and Police Custody Remand in the courts in the jurisdiction of West Bengal, Andaman & Nicobar Islands (Notice no.8265, दि.23/08/23):- By Calcutta High Court.

न्यायनिर्णय (Judgment Copy) Click On Link Below Judgement:- Guidelines for arrest in Section 498-A of the Indian Penal Code. Disclaimer / अस्वीकरण Top

Financial Fraud Helpline No 1930 (NCCRP – National Cyber Crime Reporting Portal)

NCCRP – National Cyber Crime Reporting Portal (Helpline No.-1930) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Cyber Crime Helpline No For Online Financial Fraud – 1930. फोन वरून / ऑनलाईन पद्धतीने आर्थिक फसवणूक, (Online Financial Fraud) झाल्यास पोलिसांनी काय करावे?( What should a person do in case of any kind of online financial fraud,?) फोन वरून / … Read more