IPC Section of Injury 319 to 338 (दुःखापतीच्या गुन्हयाचे भा.द.वि. चे कलम 319 ते 338)

दुःखापतीच्या गुन्हयाचे भा.द.वि. चे कलम 319 ते 338 (IPC Section of Injury 319-338) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण दुःखापतीच्या गुन्हयाचे कलम 319 ते 338 (IPC Section of Injury 319-338) साधी दुखापत व्याख्या, IPC कलम 319 IPC कलम 319 मध्ये साध्या दुःखापतची व्याख्या सांगितली आहे. एखाद्याच्या शरीरास वेदना होईल अगर विकार होईल अशी … Read more

IPC Section 300

IPC Act Section 300 चालू घडामोडी IPC Act Section 300 IPC Act Section 109 कलम 300 – खुन (सदोष मनुष्यवध हा खुन केव्हा होतो.) [Murder] :- या कलमाच्या वर्णनात जे खालील अपवाद सांगीतले आहे ते वगळता, एरव्ही  एक:– ज्या कृत्यामळे मृत्यु झाला ते कृत्य जीव घेण्याच्या इराध्याने जर केले असेल, तर तो सदोष मनुष्यवध हा … Read more

IPC Section 299

IPC Act Section 299 चालू घडामोडी IPC Act Section 109 IPC Act Section 299 कलम 299 – सदोष मनुष्यवध [Culpable Homicide] :- हे व्याख्या कलम असुन या कलमाचे शिक्षा कलम 304 हे आहे. मृत्यू घडवुन आणणाच्या उद्देशाने अथवा जिच्यामुळे मृत्यू घडून येणे संभवनीय आहे. अशी शारीरिक जखम करण्याच्या उद्देशाने अथवा एखाद्या कृतीमुळे आपण एखाद्याच्या मृत्यूस … Read more

IPC Section 109

IPC Act Section 109 चालू घडामोडी IPC Act Section 109 IPC Act Section 109 कलम 109 – एखाद्या कृतीची चिथावणी दिल्यानंतर जर अपराध घडुन आला असेल व त्या अपराधाकरीता स्वतंत्र शिक्षेची तरतुद नसेल तर मुळ अपराधाला जी शिक्षा असेल तीच शिक्षा अशा चिथावनीच्या आपराधाकरीता लागु होईल :- स्पष्टीकरण:- चिथावनी दिल्यामुळे अपराध घडला म्हणुन त्या अपराधाची … Read more