IPC Section 299

IPC Act Section 299 चालू घडामोडी IPC Act Section 109 IPC Act Section 299 कलम 299 – सदोष मनुष्यवध [Culpable Homicide] :- हे व्याख्या कलम असुन या कलमाचे शिक्षा कलम 304 हे आहे. मृत्यू घडवुन आणणाच्या उद्देशाने अथवा जिच्यामुळे मृत्यू घडून येणे संभवनीय आहे. अशी शारीरिक जखम करण्याच्या उद्देशाने अथवा एखाद्या कृतीमुळे आपण एखाद्याच्या मृत्यूस … Read more

IPC Section 109

IPC Act Section 109 चालू घडामोडी IPC Act Section 109 IPC Act Section 109 कलम 109 – एखाद्या कृतीची चिथावणी दिल्यानंतर जर अपराध घडुन आला असेल व त्या अपराधाकरीता स्वतंत्र शिक्षेची तरतुद नसेल तर मुळ अपराधाला जी शिक्षा असेल तीच शिक्षा अशा चिथावनीच्या आपराधाकरीता लागु होईल :- स्पष्टीकरण:- चिथावनी दिल्यामुळे अपराध घडला म्हणुन त्या अपराधाची … Read more