IPC Section 300

IPC Act Section 300 चालू घडामोडी IPC Act Section 300 IPC Act Section 109 कलम 300 – खुन (सदोष मनुष्यवध हा खुन केव्हा होतो.) [Murder] :- या कलमाच्या वर्णनात जे खालील अपवाद सांगीतले आहे ते वगळता, एरव्ही  एक:– ज्या कृत्यामळे मृत्यु झाला ते कृत्य जीव घेण्याच्या इराध्याने जर केले असेल, तर तो सदोष मनुष्यवध हा … Read more

Investigation Stages तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे..

तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे.. चालू घडामोडी तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्हा दाखल करणे:- एखादा गुन्हा घडल्यावर फिर्यादी/तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येतो व त्याची दखलपात्र तक्रार कळवितो. केस डायरी :- पोलीस मॅनुअल क्र.- भाग 3, नियम 225(2) प्रमाने झालेल्या तपासाप्रमाणे लिहीलेल्या केस डायऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याना, … Read more

IPC Section 299

IPC Act Section 299 चालू घडामोडी IPC Act Section 109 IPC Act Section 299 कलम 299 – सदोष मनुष्यवध [Culpable Homicide] :- हे व्याख्या कलम असुन या कलमाचे शिक्षा कलम 304 हे आहे. मृत्यू घडवुन आणणाच्या उद्देशाने अथवा जिच्यामुळे मृत्यू घडून येणे संभवनीय आहे. अशी शारीरिक जखम करण्याच्या उद्देशाने अथवा एखाद्या कृतीमुळे आपण एखाद्याच्या मृत्यूस … Read more

IPC Section 109

IPC Act Section 109 चालू घडामोडी IPC Act Section 109 IPC Act Section 109 कलम 109 – एखाद्या कृतीची चिथावणी दिल्यानंतर जर अपराध घडुन आला असेल व त्या अपराधाकरीता स्वतंत्र शिक्षेची तरतुद नसेल तर मुळ अपराधाला जी शिक्षा असेल तीच शिक्षा अशा चिथावनीच्या आपराधाकरीता लागु होईल :- स्पष्टीकरण:- चिथावनी दिल्यामुळे अपराध घडला म्हणुन त्या अपराधाची … Read more

गुन्हा दाखल ते न्यायनिर्णय टप्पे

गुन्हा दाखल ते न्यायनिर्णय टप्पे चालू घडामोडी गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्हा दाखल करणे:- एखादा गुन्हा घडल्यावर फिर्यादी/तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येतो व त्याची दखलपात्र तक्रार कळवितो. त्याची फिर्याद ऐकुन घेवुन, ठानेदार किंवा त्याचेवतीने स्टेशन डायरी अंमलदार ती तक्रार … Read more

Staff in police station (पोलीस स्टेशन मधील अधीकारी व कर्मचारी)

पोलीस स्टेशन मधील अधीकारी व कर्मचारी चालू घडामोडी पोलीस स्टेशन अधीकारी Police Inspector (पोलीस निरीक्षक) महाराष्ट्र पोलिसातील पोलिस निरीक्षक हा पोलिस खात्यात महत्त्वाच्या पदावर असणारा अधिकारी असतो. महाराष्ट्रात, एक पोलिस निरीक्षक पोलिस अधिकार्‍यांच्या पथकाचे पर्यवेक्षण आणि नेतृत्व करण्यासाठी, प्रकरणांचा तपास, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि नागरिकांची सुरक्षा आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार असतो. महाराष्ट्र पोलिसांमधील … Read more

Beat Incharge

बीट अंमलदार चालू घडामोडी बीट अंमलदार बीट अंमलदार ची तरतुद.. महाराष्ट्र पोलिसातील “बीट अमलदार” हा एक गणवेशधारी अधिकारी असतो. जो त्याला दिलेल्या विशिष्ट क्षेत्रात किंवा बीटमध्ये गस्त घालणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार असतो. “अंमलदार” हा एक मराठी शब्द आहे ज्याचा अर्थ “अधिकारी” किंवा “प्रभारी” असा होतो. बीट अंमलदार ची कामे… महाराष्ट्र पोलिसांमधील बीट … Read more