IPC Section 300

IPC Act Section 300 चालू घडामोडी IPC Act Section 300 IPC Act Section 109 कलम 300 – खुन (सदोष मनुष्यवध हा खुन केव्हा होतो.) [Murder] :- या कलमाच्या वर्णनात जे खालील अपवाद सांगीतले आहे ते वगळता, एरव्ही  एक:– ज्या कृत्यामळे मृत्यु झाला ते कृत्य जीव घेण्याच्या इराध्याने जर केले असेल, तर तो सदोष मनुष्यवध हा … Read more

तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे..

तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे.. चालू घडामोडी तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्हा दाखल करणे:- एखादा गुन्हा घडल्यावर फिर्यादी/तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येतो व त्याची दखलपात्र तक्रार कळवितो. केस डायरी :- पोलीस मॅनुअल क्र.- भाग 3, नियम 225(2) प्रमाने झालेल्या तपासाप्रमाणे लिहीलेल्या केस डायऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याना, … Read more

IPC Section 299

IPC Act Section 299 चालू घडामोडी IPC Act Section 109 IPC Act Section 299 कलम 299 – सदोष मनुष्यवध [Culpable Homicide] :- हे व्याख्या कलम असुन या कलमाचे शिक्षा कलम 304 हे आहे. मृत्यू घडवुन आणणाच्या उद्देशाने अथवा जिच्यामुळे मृत्यू घडून येणे संभवनीय आहे. अशी शारीरिक जखम करण्याच्या उद्देशाने अथवा एखाद्या कृतीमुळे आपण एखाद्याच्या मृत्यूस … Read more

IPC Section 109

IPC Act Section 109 चालू घडामोडी IPC Act Section 109 IPC Act Section 109 कलम 109 – एखाद्या कृतीची चिथावणी दिल्यानंतर जर अपराध घडुन आला असेल व त्या अपराधाकरीता स्वतंत्र शिक्षेची तरतुद नसेल तर मुळ अपराधाला जी शिक्षा असेल तीच शिक्षा अशा चिथावनीच्या आपराधाकरीता लागु होईल :- स्पष्टीकरण:- चिथावनी दिल्यामुळे अपराध घडला म्हणुन त्या अपराधाची … Read more

गुन्हा दाखल ते न्यायनिर्णय टप्पे

गुन्हा दाखल ते न्यायनिर्णय टप्पे चालू घडामोडी गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्हा दाखल करणे:- एखादा गुन्हा घडल्यावर फिर्यादी/तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येतो व त्याची दखलपात्र तक्रार कळवितो. त्याची फिर्याद ऐकुन घेवुन, ठानेदार किंवा त्याचेवतीने स्टेशन डायरी अंमलदार ती तक्रार … Read more

पोलीस स्टेशन अधीकारी व कर्मचारी

पोलीस स्टेशन अधीकारी व कर्मचारी चालू घडामोडी पोलीस स्टेशन अधीकारी Police Inspector (पोलीस निरीक्षक) Assistant Police Inspector (सहाय्यक पोलीस निरीक्षक) ) कोंबीग ऑपरेशन प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मालासंबंधीचे गुन्हे उदा. दरोडे, घरफोड्या, चोऱ्या, फसवणुकीचे गुन्हे किंवा निवडणुकीचा कालावधी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा म्हणून बोगस मतदार – गुंड यांचा शोध, महत्त्वाचे सणवार इ. वेळी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा … Read more

बीट अंमलदार

बीट अंमलदार चालू घडामोडी बीट अंमलदार बीट अंमलदार ची तरतुद.. कोंबीग ऑपरेशन (combing operation) प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मालासंबंधीचे गुन्हे उदा. दरोडे, घरफोड्या, चोऱ्या, फसवणुकीचे गुन्हे किंवा निवडणुकीचा कालावधी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा म्हणून बोगस मतदार – गुंड यांचा शोध, महत्त्वाचे सणवार इ. वेळी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा याकरिता कोंबीग ऑपरेशन ( हद्दीतील ठिकाणे पिंजून काढणे) कारवाई … Read more

Government Resolution

शासकीय निर्णय (Government Resolution) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण शासकीय निर्णय कोंबीग ऑपरेशन (combing operation) तरतुद.. Top

कम्युनिटी पोलिसींग

कम्युनिटी पोलिसींग चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण कम्युनिटी पोलिसींग कम्युनिटी पोलिसींग चे फायदे.. जनतेच्या दर महिन्याला तसेच सण उत्सवाच्या अगोदर किंवा परिसरात जातीय तणाव निर्माण झाल्यास बैठक घेण्यात येतात. त्या बैठकीत स्थानिक प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्थेचा भाग, परीसरातील शांतता, याबाबत चर्चा करून त्या समस्या संबंधीत अधिकारी कडुन समनजुन घेतल्या जातात. व त्या सोडविण्याकरीता पुरेपुर प्रयत्न … Read more

वार्षीक तपासनी (Police Station Inspection)

वार्षीक तपासनी चालू घडामोडी पोलीस ठाणे व दुरक्षेत्र (आऊटपोस्ट) यांची वार्षिक तपासणी ( Yearly Inspection ) पोलीस ठाणे व दुरक्षेत्र (आऊटपोस्ट) वार्षिक तपासणीची तरतुद.. पोलीस ठाणे व दुरक्षेत्र (आऊटपोस्ट) वार्षिक तपासणी.. वार्षीक तपासनीचा उद्देश हा पोलीस स्टेशन चे कामाचा आढावा घेवुन त्याचे मुल्यमापन करणे हा असतो. तपासनी दरम्यान कामकाजात काही उनिवा जानवल्या तर सुचना देवुन … Read more