Government Resolutions and Government Books. (शासन निर्णय व शासकीय पुस्तके.)

शासन निर्णय व शासकीय पुस्तके. (Government Resolutions and Government Books.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण शासन निर्णय… शासकीय कर्मचारी कडून नेहमीचे विचारले जाणारे प्रश्न व सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्याची दिली गेलेली उत्तरे.. Frequently Asked Questions by Government Employees and Answers from General Administration Department. शासकीय कर्मचारी कडून नेहमीचे विचारले जाणारे प्रश्न व सामान्य प्रशासन विभागाकडून … Read more