Office Superintendent कार्यालय अधीक्षक ( OS )

कार्यालय अधीक्षक (OS) चालु घडामोडी कार्यालय अधीक्षक संकीर्ण पोलिसांना उपयोगी शासन निर्णय (GR) शासन स्थरावरील प्रसिद्ध पुस्तके (Books published at Govt) शासकीय कर्मचारी कडून नेहमीचे विचारले जाणारे प्रश्न व सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्याची दिली गेलेली उत्तरे… (Frequently Asked Questions by Government Employees and Answers from General Administration Department.) अस्थापना शाखा लेखा शाखा प्रबंधक शाखा पत्रव्यवहार … Read more