दुखा:पतीचे गुन्ह्याची तक्रार FIR of injury

दुखा:पतीचे गुन्ह्याची तक्रार कशी लिहावी ?

How to write an FIR for the offense of injury?

फिर्यादी ची ओळख:-

 • FIR मध्ये प्रथम खबर देणाऱ्याचे संपुर्ण नाव (वडिलांचे नाव सह), जात, वय, संपूर्ण पत्ता, व्यवसाय, मोबईल क्रमांक, आधार क्रमांक, याचा उल्लेख प्रथम खबर अहवालात करावा.

घ. ता. वेळ. ठिकाण/ विलंबाचे कारण:-

 • FIR मध्ये FIR घेण्याची तारीख तसेच घटनास्थळाचे  ठिकाण दिनांक व वेळ नमुद करावी.
 • FIR/ प्रथम खबर घेण्यास विलंब झाला असल्यास विलंबाचे कारण तक्रारीत न विसरता लिहिले जावे. (जखमी झाले असल्याने उपचार घेणे आवश्यक झाले असल्याने, आरोपीच्या, FIR दिल्यास  जिवे मारून टाकण्याच्या धमकीमुळे इत्यादी.)

गुन्ह्याचा हेतु :-

 • प्रथम खबर अहवालात गुन्हयाचा हेतू काय होता तो लिहिला जावा.
 • प्रथम खबर अहवालात आरोपी व फिर्यादीचे पूर्वीचे वादाबाबतचा नेमका उल्लेख करावा. / नसल्यास तसे लिहावे.
 • वादाचे तत्कालीन कारण तक्रारीत नमूद करावे.

Atrocity Act :-

 • पिडीत व्यक्ती अनुसुचित जाती जमातीचे सदस्य असल्यास त्याची जात फिर्यादीत नमुद करावी.
 • आरोपी कुठल्या जातीचा आहे हे नमूद करावे.
 • आरोपीस जखमी व्यक्ती अनुसुचित जाती जमातीचे आहे हे माहित असल्यास  त्या बाबतचा स्पष्ट उल्लेख FIR मध्ये घ्यावा. आरोपीस पिडीतची, जखमीची जात कशी काय माहिती या बाबत थोडक्यात लिहावे.
 • FIR मध्ये Atrocity कायद्याचे कलम लागणार असल्यास जातीवाचक काय उल्लेख झाला/ वाद झाला या बाबतचा स्पष्ट माहिती लिहावी.

आरोपी चे नाव व वर्णन:-

 • प्रथम खबर अहवालात आरोपीची नावे नमुद करावी.
 • आरोपी अनोळखी असल्यास अनोळखी लिहावे व आरोपीचे वर्णन लिहावे.
 • तक्रारीत कोणत्या आरोपीने कोणते कृत्य केले याचा उल्लेख करावा.

साक्षीदार :-

 • प्रथम खबर अहवालात घटना समक्ष पाहणारे साक्षीदारांची नावे नमुद करावी.
 • साक्षीदार घटनास्थळी / त्याच ठिकाणी राहतात की दुसऱ्या कामाकरीता त्या ठिकाणी हजर झाले की कसे या बाबत स्पष्ट उल्लेख करावा.
 • फिर्यादिस आरोपीकडून मारहाण होत असतांना फिर्यादीस  सोडविण्यास आलेल्या लोकांची नावे FIR मध्ये साक्षीदार म्हणून घ्यावी.

हत्यार :-

 • प्रथम खबर अहवालात आरोपींनी कोणते हत्यार वापरले याचा उल्लेख करावा.
 • हत्यार ओळखीचे नसल्यास हत्याराचे वर्णन (खाना, खुणा) FIR मध्ये घेतले जावे.
 • हत्याराने कश्याप्रकारे मारले याचा उल्लेख करावा. (उदा कुऱ्हाडीच्या धारदार पत्याने मारले की पकडायच्या मुठीने मारले.
 • हत्याराणे मारतांना आरोपी पीडितास काय म्हणत होता ते शब्द त्याचेच भाषेत लिहावे.

दिवस/रात्र/प्रकाश/अंधार :-

 • वादाची घटना रात्रीच्या वेळी घडली असल्यास फिर्यादीने घटना कोणत्या प्रकाशात पाहिली याचा उल्लेख FIR मध्ये करावा.

गुन्ह्यातील वाहन :-

 • गुन्हयांसाठी आरोपीने वाहन वापरले असल्यास त्याचे वर्णन व वाहन नंबर प्रथम खबरीत नमुद करावे.
 • आरोपीच्या वाहनात किती लोक आले होते याचा उल्लेख करावा. सार्वजनिक वाहन असल्यास वाहनतील इतर प्रवाश्यांना साक्षीदार करावे.

आरोपी भाषा/संभाषण/वक्तव्य :-

 • गुन्हा करते वेळी आरोपी काय बोलत होते, तसेच त्यांनी जुन्या वादाबाबत काही वक्तव्य केले असल्यास त्याचा FIR मध्ये उल्लेख करावा.
 • आरोपी ज्या भाषेत बोलत होता त्या भाषेतील संवाद जसेच्या तसे FIR ला घ्यावे.
 • फिर्यादीच्या बोली भाषेत त्याला FIR समजावून सांगावे व तसा उल्लेख FIR चे शेवटी करावा.

CCTNS FIR/तोंडी रिपोर्ट :-

 • CCTNS मध्ये FIR लिहिली जावी. त्याची एक प्रत फिर्यादीस विनामुल्य दिली जावी.
 • CCTNS मधील FIR च्या फॉर्म मथील संबंधित सर्व कॉलम भरावेत.

सही :-

 • तोंडी रीपोर्ट नोंदविणारे ठाणे अंमलदार यांनी त्यांचे सहीचे खाली त्यांचे नाव व पदनाम लिहावे.
 • FIR/तक्रार देणार्‍याची सही FIR वर घ्यावी.
 • CCTNS ची प्रत संबंधीत कोर्टात त्वरीत पाठवावी.