BMI - Body Mass Index

BMI - Body Mass Index चा लाभ कसा घ्यावा...महत्वाच्या बाबी...

पोलिसांचा BMI भत्ता एक हजार रुपये? Police’s BMI is going to be 1000 rupees?

पोलिसांचा BMI भत्ता 250 रू. वरून 1000 रू. करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे विचाराधीन आहे.

 • या बाबत पोलिस खाते व राज्य शासनाचे दरम्यान पत्रव्यवहार सुरू आहे.
 • सदर बाबतीत अजून पावेतो, कुठलाही शासन निर्णय निर्गमित झाले बाबत माहिती नाही.
 • सध्या 250 रू. BMI -Body Mass Index मिळणार आहे हेच गृहीत धरावे.

BMI पगारात मिळविण्या करीता खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी.

How to get BMI -Body Mass Index allounce in Salary?

 • अधिकारी/अंमलदार चे वय 30 वर्ष किंव्हा अधिक असावे.
 • 1 जानेवारी पावेतो आपले घटक प्रमुख यांना BMI पगारात मिळणे कमी अर्ज करावा.
 • घटक प्रमुख यांचे कडून आदेशित केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी कडून BMI तपासून घ्यावा. वैद्यकीय अधिकारी चे पत्र घेवून घटक प्रमुख अधिकारी चे कार्यालयात जमा करावे.
 • 15 फेब्रुवारी पावेतो घटक कार्यालयांकडून पोलिस अधिकारी कर्मचारी चे BMI वैद्यकीय अधिकारी कडून प्राप्त करून घेतले जातील.
 • 28/29 फेब्रुवारी पावेतो घटक समिती कडून घटक प्रमुखास सर्व BMI रिपोर्ट सादर केली जातील.
 • घटक प्रमुख अधिकारी कडून मंजुरी मिळाल्यास त्या वर्षीचा BMI 01 एप्रिल पासून पगारात जमा होण्यास सुरवात होईल.

शासन निर्णय : पोलीस बलातील विहित शारीरिक क्षमताधारक पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता योजना राबविण्याबाबत. दिनांक 06/11/2006. (पाहण्याकरिता येथे क्लिक करा.)

GR : BMI – Body Mass Index, Government Resolution, Date 06/11/2006.

या योजनेतंर्गत पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक या संवर्गातील पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना खाली दर्शविलेल्या अटी व शर्ती पूर्ण केल्यानंतर प्रतिमहा रुपये २५०/- या प्रमाणे मासिक प्रोत्साहन भत्ता त्यांच्या वेतनासोबत देण्यात येईल.

या योजनेतंर्गत प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहेत.

Term and condition to get BMI – Body Mass Index.

 • या योजनेतंर्गत लाभ घेण्यासाठी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांचे वय ३० वर्षे किंवा त्याहून अधिक असले पाहिजे.
 • या योजनेतंर्गत प्रोत्साहन भत्त्यास पात्र होण्याच्या प्रयोजनार्थ ३० वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तींचे बॉडीमास इंडेक्स वैद्यक शास्त्रानुसार विहित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे वजन (किलोमध्ये) : उंची (मीटरमध्ये) या सुत्रानुसार २५ पेक्षा जास्त नसावे.
 • ही योजना सर्वस्वी ऐच्छिक स्वरुपाची असून या योजनेतंर्गत लाभ घेण्यासाठी वर नमूद केलेल्या संवर्गातील लाभ घेऊ इच्छिणा-या अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रत्येक वर्षी दिनांक १ जानेवारीपर्यन्त संबंधित घटक प्रमुखांकडे अर्ज करणे बंधनकारक राहील.
 • संबंधित घटक प्रमुखांकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, घटक प्रमुख अर्जदाराची महाराष्ट्र पोलीस कुटूंब योजनेतंर्गत करण्यात आलेल्या त्रयस्थ पक्षीय करारात अंतर्भूत असलेल्या रुग्णालयातून बॉडीमास इंडेक्सबाबत वैद्यकीय तपासणी करुन घेतील, त्याबाबतचे प्रमाणपत्र दिनांक १५ फेब्रुवारीपर्यन्त प्राप्त करतील.
 • संबंधित अर्जदाराने दिलेली माहिती, रुग्णालयाने दिलेले प्रमाणपत्र विचारात घेऊन प्रोत्साहन भत्ता देण्याच्या प्रयोजनार्थ पात्र ठरविण्यासाठी प्रत्येक घटक प्रमुखाच्या अधिनस्त समित्या राहतील.
 • सदरहू समित्या त्यांच्याकडे संदर्भित करण्यात आलेल्या सर्व अर्जाची तपासणी करुन त्यांच्या शिफारशी घटक प्रमुखास यथास्थिती दिनांक 28/29 फेब्रुवारीपर्यन्त सादर करतील.
 • संबंधित घटक प्रमुख, समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन संबंधित पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना १ एप्रिल पासून एक वर्षासाठी प्रोत्साहन भत्ता वेतनासोबत देण्यास पात्र ठरवतील.
 • त्या पुढील वर्षाकरिता प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी पात्र ठरविण्याकरिता घटक प्रमुख वर नमूद केलेल्या कार्यपध्दतीचा पुन्हा अवलंब करतील.
 • प्रोत्साहन भत्ता घेण्यास पात्र ठरणा-या व्यक्ती स्पष्टपणे निदर्शनास येणे सुलभ व्हावे याकरिता संबंधित कर्मचा-याच्या गणवेषावर ओळखचिन्ह नमूद करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत यथास्थिती पोलीस महासंचालक / पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई संबंधित घटक प्रमुखांना सूचना देतील.
 • या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी होणारा खर्च घटक प्रमुखांकडून कार्यान्वित केल्या जाणा-या लेखाशिर्षाखाली “वेतन” या बाबीखाली केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा.
 • संबंधित घटक प्रमुखांनी मार्च अखेरीस ज्या कर्मचा-यांना प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे त्यांची नांवे व दिलेली रक्कम याचा एकत्रित तपशील पोलीस महासंचालक / पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना दरवर्षी सादर करावा.
 • पोलीस महासंचालक / पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या बाबतचा सविस्तर तपशील शासनास एकत्रित सादर करावा.
 • ही योजना सन 2007-2008 या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात येईल.
 • ही योजना संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देऊन, त्यांना या योजनेतंर्गत लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली शारीरिक पात्रता जोपासण्यासाठी प्रवृत्त करण्याची संबंधित घटक प्रमुखांनी कार्यवाही करावी.
 • हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. सीआर ३१७/०६/व्यय-७, दिनांक २७ जुलै, २००६ अन्यये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात आला आहे.

What is BMI – Body Mass Index?

 1. BMI stands for Body Mass Index.
 2. It is calculated using a person’s height and weight.

 3. BMI is used to categorize individuals into different weight categories, including underweight, normal weight, overweight, and obese.

 4. It is a screening tool commonly used by healthcare professionals to assess weight-related health risks.

 5. BMI provides a general indication of body fat but doesn’t consider factors like muscle mass, bone density, or fat distribution.

 6. While useful for initial assessments, BMI has limitations in assessing an individual’s overall health.

 7. The formula for BMI is weight in kilograms divided by the square of height in meters (BMI = weight / (height * height)).

 8. BMI categories often include:

  • Underweight: BMI less than 18.5
  • Normal weight: BMI between 18.5 and 24.9
  • Overweight: BMI between 25 and 29.9
  • Obese: BMI 30 or higher
 1. BMI CategoryBMI Range
  UnderweightLess than 18.5
  Normal Weight18.5 to 24.9
  Overweight25.0 to 29.9
  Obesity Class I30.0 to 34.9
  Obesity Class II35.0 to 39.9
  Obesity Class III40.0 or higher
 1. It’s important to note that BMI is just one of many factors to consider when evaluating an individual’s health, and a comprehensive assessment should include other health indicators and measurements.

The health risks associated with being overweight and underweight, explained point by point:-

Being overweight poses several health risks, including:

 1. Heart Disease: Overweight individuals are at a higher risk of heart disease due to factors like elevated cholesterol levels, high blood pressure, and increased strain on the heart.

 2. Type 2 Diabetes: Excess body fat can lead to insulin resistance, a precursor to type 2 diabetes, where the body doesn’t use insulin effectively to regulate blood sugar levels.

 3. High Blood Pressure (Hypertension): Being overweight can cause the heart to work harder to pump blood, leading to high blood pressure, which in turn increases the risk of heart disease and stroke.

 4. Stroke: Obesity is a significant risk factor for stroke, as it can lead to the buildup of fatty deposits in blood vessels, increasing the likelihood of blockages or ruptures.

 5. Certain Cancers: Obesity is associated with an increased risk of developing several types of cancer, including breast, colon, kidney, and pancreatic cancer.

 6. Sleep Apnea: Overweight individuals are more prone to sleep apnea, a condition where breathing repeatedly stops and starts during sleep, leading to poor sleep quality and daytime fatigue.

 7. Joint Problems: Extra weight places added stress on joints, particularly in the knees and hips, which can lead to conditions like osteoarthritis and chronic joint pain.

 8. Mental Health Issues: Overweight individuals may experience lower self-esteem, depression, and anxiety due to societal stigmatization and the emotional toll of managing their weight.

 9. Fatty Liver Disease (NAFLD): Non-Alcoholic Fatty Liver Disease is more common in overweight individuals and can progress to more severe liver conditions.

 10. Gallbladder Disease: Obesity increases the risk of gallstones and gallbladder disease, which can be painful and may require surgery.

 11. Reproductive Issues: Obesity can lead to fertility problems in both men and women and increases the risk of complications during pregnancy and childbirth.

 12. Digestive Disorders: Conditions like gastroesophageal reflux disease (GERD) and irritable bowel syndrome (IBS) can be aggravated by excess weight.

 13. Reduced Life Expectancy: Overall, being overweight is associated with a decreased life expectancy due to the increased likelihood of developing these serious health conditions.

It’s important to note that these risks can vary based on an individual’s overall health, genetics, and lifestyle factors. Maintaining a healthy weight through proper diet and regular physical activity can significantly reduce these risks and improve overall well-being.

Being underweight also poses several health risks, including:

 1. Nutritional Deficiencies: Insufficient body weight often correlates with poor nutrition, leading to deficiencies in essential vitamins and minerals, which can weaken the immune system and impair overall health.

 2. Weakened Immune System: A lack of adequate nutrition can compromise the immune system’s ability to defend against infections and illnesses, making underweight individuals more susceptible to diseases.

 3. Osteoporosis: Insufficient body weight can lead to reduced bone density, increasing the risk of osteoporosis and fractures.

 4. Muscle Atrophy: Lack of muscle mass due to underweight can result in muscle weakness and reduced physical performance.

 5. Anemia: Underweight individuals may be at a higher risk of anemia due to inadequate iron intake, leading to fatigue and weakness.

 6. Fertility Issues: Women with low body weight may experience irregular menstrual cycles or amenorrhea (absence of menstruation), which can affect fertility.

 7. Growth Impairment: In children and adolescents, being underweight can hinder proper growth and development.

 8. Decreased Energy Levels: Underweight individuals often experience low energy levels and fatigue, which can impact daily activities.

 9. Cognitive Function: Poor nutrition associated with underweight status can affect cognitive function, memory, and concentration.

 10. Compromised Wound Healing: Healing from injuries or surgeries may be delayed in underweight individuals due to a weakened immune system and inadequate nutrients.

 11. Mental Health Issues: Underweight individuals may be at an increased risk of mental health conditions such as depression and anxiety, often related to body image and self-esteem.

 12. Weakened Cardiovascular System: Chronic underweight status can lead to cardiovascular problems, including a weakened heart and low blood pressure.

 13. Reduced Overall Quality of Life: Being underweight can lead to a decreased quality of life, as individuals may experience physical weakness, fatigue, and limitations in daily activities.

It’s important to note that the risks associated with being underweight can vary depending on the underlying causes, such as inadequate calorie intake, certain medical conditions, or eating disorders. If someone is concerned about being underweight or experiencing related health issues, it’s advisable to seek medical attention and nutritional guidance to address the root causes and establish a healthy weight and lifestyle.

Leave a Comment