दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ?

दखलपात्र गुन्हा व त्याचा तपास कसा करावा ? चालु घडामोळी दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास दखलपात्र गुन्हा व त्याचा तपास कसा करावा ? CrPC कलम 2(क) नुसार पोलीस पहिल्या अनुसूचीप्रमाणे अगर त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कायद्याचे आधारे वारंटाशिवाय अटक करू शकेल तो अपराध म्हणजे दखलपात्र अपराध होय.  CrPC कलम 156(1) नुसार कोणत्याही पोलीस ठाणे अंमलदारास त्याचे … Read more