disposal of False and Anonymous complaints

खोट्या आणि निनावी तक्रारी बाबत करायची कार्यवाही (False and Anonymous Complaint) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण महाराष्ट्र राज्य शासन परिपत्रक क्रमांकः शाकाप-2015/प्र.क्र.5/18 (र. व का.), तारीख: 25 फेब्रुवारी, 2015 शासकीय निर्णय नुसार खोट्या आणि निनावी तक्रारी संदर्भात करायची कार्यवाही. महाराष्ट्र राज्य शासन परिपत्रक क्रमांकः शाकाप-2015/प्र.क्र.5/18 (र. व का.), तारीख: 25 फेब्रुवारी, 2015 … Read more