GR : MPKAY Inclusion of a new disease, Government Resolution date 27/03/2020, (गंभीर आजारांमध्ये अवयव प्रतिरोपण व काही नवीन आजारांचा समावेश करुन सदर आजारांवरील औषधोपचाराकरिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत. शासन निर्णय दिनांक 27/03/2020)

शासन निर्णय Click On Link Below GR : MPKAY New Government Resolution date 27/03/2020, (गंभीर आजारांमध्ये अवयव प्रतिरोपण व काही नवीन आजारांचा समावेश करुन सदर आजारांवरील औषधोपचाराकरिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत. शासन निर्णय दिनांक 27/03/2020) Top Disclaimer / अस्वीकरण