POCSO-Protection of Children from Sexual Offence, Guidelines to police. (POCSO गुन्ह्याचे तपासाबाबत पोलिसांना मार्गदर्शक सूचना- महाराष्ट्र शासन परिपत्रक दि. sept 2015.)

POCSO गुन्ह्याचे तपासाबाबत पोलिसांना मार्गदर्शक सूचना- महाराष्ट्र शासन परिपत्रक. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-0115/प्र.क्र.16/विशा-6 दिनांक …./सप्टेंबर /2015 POCSO गुन्ह्याचे तपासाबाबत, शासनाच्या, पोलिसांना मार्गदर्शक सूचना बालकाची व्याख्या… बालकाची व्याख्या… POSCO ACT, 2012 मध्ये “18 वर्षाखालील काणीही व्यक्ती” अशी बालकाची (CHILD) व्याख्या करण्यात आलेली आहे. याचा अर्थ 18 वर्षाखालील … Read more