Service Book (सेवा पुस्तक)

सेवा पुस्तक (Service Book) चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण सेवापुस्तकात घ्यायच्या महत्वाच्या नोंदी. सेवापुस्तक कशाप्रकारे ठेवावे. स्वतचे मूळ व दुय्यम सेवापुस्तक प्रत्येकी 6 ते 7 पुस्तकांचे एकर्त्रीत बायडींग करुन तयार करुन घ्यावे व त्याला पहिल्या पानापासून ते शेवटच्या पानापर्यंत पृष्ठ क्रमांक देण्यात यावेत. सेवापुस्तक चे भाग व सेवापुस्तकात, आपली सेवेच्या कुठल्या टप्यावर काय तपासावे. सेवापुस्तक … Read more