सेवा पुस्तक (Service Book)

सेवापुस्तकात घ्यायच्या महत्वाच्या नोंदी.

 • स्वतचे मूळ व दुय्यम सेवापुस्तक प्रत्येकी 6 ते 7 पुस्तकांचे एकर्त्रीत बायडींग करुन तयार करुन घ्यावे व त्याला पहिल्या पानापासून ते शेवटच्या पानापर्यंत पृष्ठ क्रमांक देण्यात यावेत.

सेवापुस्तक प्रामुख्याने 5 भागात लिहिले जाते.

 • पहिले पान : जेव्हा आपण पोलिस सेवेत हजर होतो, व पहिल्यांदा आपल्याला पोस्टिंग मिळते त्या वेळेस आपण आपण संबंधित पोलिस अधीक्षक कार्यालय कडून सदर माहिती पूर्ण भरली गेली की नाही हे चेक करावे.
 • नियुक्ती तपशिल : प्रत्येक नियुक्ती च्या वेळेस आपल्या नियुक्तीचे आदेश प्रमाणे नोंदी घेतल्या जात आहेत किंव्हा नाही, तसेच त्याचे आदेश ची प्रत सर्विस बुक ला लावली जात आहेत किंव्हा नाही हे चेक करावे.
 • रजेचा हिशोब : आपनाकडून मंजूर केल्या गेल्या/भोगालेल्या राजे प्रमाणे नोंदी घेतल्या जातात हे तपासावे. आपल्या न भोगलेल्या रजा लोप पावणार आहेत किंव्हा कसे या द्वारे आपल्याला पूर्व कल्पना येते. त्या प्रमाणे रजा घ्यायची की जमा करायची याचा अंदाज येतो.
 • अर्हताकारी सेवेशी प्रत्यक्षपणे संबंधित असलेल्या घटनांचा तपशिल : आपल्या सेवा काळात घडणाऱ्या अनेक घटनांची नोंद घेतली जावी.
 • सेवा पडताळणी : शासकीय नियम व GR प्रमाणे आपल्या सर्विस बुक दर वर्षी पळतळणी केली गेली पाहिजे. त्यामुळे साहजिकच आपल्याला पाहिलेच सेवा पुस्तकातील त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या बाबत माहिती मिळते. व शेवटच्या पडताळणीच्या वेळेस आगाऊ त्रास होत नाही.
 • जन्म तारीखेची नोंद. (जन्म तारीखेची नोंद घेताना तीची कशाच्या आधारे पडताळणी केली त्याचा उल्लेख करावा.)
 • जन्म तारीख अंकी व अक्षरी लिहुन कार्यालय प्रमुखाने स्वाक्षरी करावी.
 • धर्म व जात लिहीताना आपली मुळ जात लिहावी.
 • आपण ज्या प्रवर्गातुन सेवेस लागलो त्याचाही कंसात उल्लेख करावा.
 • सेवेत प्रवेश करताना असलेल्या शैक्षणिक अर्हतेची नोंद सेवापुस्तकात घेऊन त्यात वाढ झाल्यास त्या प्रमाणपत्राच्या उल्लेखासह ती नोंद साक्षांकित करावी.
 • वडिलांचे नाव.
 • मुळ राहण्याचे ठिकाण.
 • वैद्यकीय प्रमाणपत्राची नोंद.
 • प्रथम नियुक्ती आदेश
 • प्रथम रुजु दिनांक
 • प्रथम नियुक्ती स्थायी/ अस्थायी बाबतची नोंद.
 • नियुक्तीचा प्रवर्ग
 • ज्या पदावर नियुक्ती ते पदनाम
 • वेतन श्रेणी
 • स्वग्राम घोषणापत्राची नोंद
 • गट विमा योजना सदस्य नोंद
 • अपघात विमा योजना सदस्य नोंद व विमा कपात रक्कम
 • मराठी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण / सुट नोंद
 • हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण / सुट नोंद
 • संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याची / सुट नोंद
 • चारित्र्य पडताळणी नोंद ( विभाग प्रमुखाच्या सहमतीने)
 • स्थायित्व प्रमाणपत्राची नोंद
 • जात पडताळणी बाबतची नोंद
 • टंकलेखन परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याची नोंद
 • भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक नोंद
 • DCPS / NPS खाते क्रमांक नोंद
 • विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण अथवा सुटीची नोंद
 • परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती नियमित केलेल्या आदेशाची नोंद.
 • छोटे कुटुंब प्रमाणपत्र
 • अपंगांसाठी राखीव पदावर नियुक्ती झाल्यास अपंगत्वाबाबतची विहित वैधता प्रमाणपत्र.
 • निष्ठेचे शपथपत्र कर्मचा-याकडून घेऊन ते साक्षांकित करुन सेवापुस्तकात चिकटावे- (शासन परिपत्रक सा.प्र विभाग दि.11.9.2014 व दि. 6.10.2015)
 • वार्षिक वेतनवाढ नोंद. (वार्षिक वेतनवाढ मंजुरीनंतर रकाना क्रमांक 8 मध्ये कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी घ्यावी.)
 • बदली झाली असल्यास बदली आदेश, कार्यमुक्तीचा आदेश, नवीन पदावर रुजु झाल्याचा दिनांक, इत्यादी तपशिलाची नोंद.
 • जेथे पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असेल तेथे पदग्रहण अवधीची नोंद.
 • पदोन्नती / पदावन्नतीच्या आदेशाची नोंद.
 • पदोन्नती / पदावन्नतीच्या पदावर रुजु दिनांकाची नोंद.
 • पदोन्नती / पदावन्नतीच्या पदाच्या वर्गाची / वेतनश्रेणीची व वेतन निश्चितीच्या आदेशाची नोंद.
 • वेतन निश्चितीसाठी विकल्प दिला असल्यास त्याची नोंद.
 • पदोन्नती / वेतन आयोग / कालबध्द पदोन्नतीमुळे / एकस्तर पदस्थापनेमुळे वेतन निश्चिती केल्याची नोंद.
 • ज्या वेळेस वेतन श्रेणीत बदल झाला असेल त्यावेळेसची वेतन आयोगानुसार पडताळणी पथकाकडुन करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राची नोंद.
 • महाराष्ट्र नागरी सेवा (वे सु) नियम 1978 नुसार वेतन पडताळणी पथकाकडुन वेतननिश्चिती पडताळणी झालेली नसल्यास (शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक 20-08-1986 नुसार) कार्यालय प्रमुखाने नोंदविलेल्या प्रमाणपत्रकाची नोंद.
 • ज्या वेतन श्रेणीत दक्षता रोध येत असेल तो दक्षता रोध पार करण्यास मंजुरी दिलेल्या आदेशाची नोंद.
 • एखाद्या पदावरील नियुक्ती तदर्थ / तात्पुरची स्वरुपाची असल्यास त्या आदेशाची नोंद.
 • व ती नियुक्ती नियमित केली असल्यास त्याची नोंद.
 • अनिवार्य प्रशिक्षण / सेवार्गत प्रशिक्षणाची नोंद / पायाभूत प्रशिक्षण / विदेश प्रशिक्षणासाठी पाठविले असल्यास त्याची नोंद.
 • ज्या पदावर काम करित असेल ते पद कोणत्या प्रवर्गातील / गटातील आहे त्याची नोंद.
 • वार्षिक सेवा पडताळणी नोंद.
 • स्वग्राम / महाराष्ट्र दर्शन रजा सवलत घेतल्याची नोंद.
 • गट विमा योजना वर्गणीत बदल झाल्यास त्याची दिनांक निहाय व थकीत रकमेसह वसुलीची नोंद.
 • वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमा रोखीने / GPF / मध्ये जमा तपशिल प्रमाणक क्रमांक व दिनांक याची नोंद.
 • सेवेतून कमी केले असल्यास त्या आदेशाची नोंद.
 • पुर्ननियुक्ती केली असल्यास त्या आदेशाची नोंद
 • दोन नियुक्तीमध्ये, खंड असल्यास खंडाची नोंद
 • दोन नियुक्त्यांमधील खंड क्षमापित केला असल्यास त्याची नोंद
 • सेवा कालावधीतील निलंबन ची नोंद.
 • निलंबन कालावधी नियमित केला असल्यास त्याची नोंद.
 • सेवेतील कालावधीत झालेली शिक्षा बाबत नोंद.
 • संपात सहभाग घेतले असल्यास त्याच्या नोंदी.
 • राजीनामा देणे / परत घेणे
 • अनाधिकृत गैरहजेरी च्या नोंदी.
 • पुरस्कार / गौरव / तदनुषंगिक अनुज्ञेय लाभाच्या नोंदी.
 • आगाऊ वेतनवाढी मंजुर केलेल्या आदेशाची नोंद व (वेतननिश्चीती किंवा ठोक रकमा मंजुर केल्याची नोंद)
 • सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी नियमित केला असल्यास त्याची नोंद.
 • वेतन समानीकरणाची नोंद.
 • मानीव दिनांक देण्यात आला असल्यास त्याची नोंद.
 • नावात बदल झाला असल्यास (सप्रमाण) नोंद.
 • जनगणना रजेची नोंद.
 • सुट्टीच्या कालावधीतील प्रशिक्षण नोंद.
 • गट विमा योजना नामनिर्देशन
 • भविष्य निर्वाह निधी नामनिर्देशन
 • निवृत्तीवेतन नामनिर्देशनाची नोंद
 • मृत्य नि सेवा उपदानाची नामनिर्देशनाची नोंद
 • DCPS/NPS नामनिर्देशनाची नोंद
 • अपघात विमा योजना नामनिर्देशनाची नोंद
 • छोटे कुटुंब प्रमाणपत्र

नामनिर्देशन फॉर्म (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

 • सेवा निवृत्त / शासकीय सेवेतून कार्यमुक्त केल्याची नोंद.
 • महालेखापाल कार्यालयाकडुन मंजुर अंतिम सेवानिवृत्ती वेतन, DCRG, निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरणाची नोंद.
 • रजा रोखीकरण, रक्कम व प्रमाणक क्रमांक व दिनांकाची नोंद.
 • GPF अंतिम प्रदान रक्कम प्रमाणक क्रमांक व दिनांक AG च्या मंजुरी आदेशासह नोंद.
 • सेवानिवृत्तीनंतर गट विमा योजनेचे प्रदान केल्याची रक्कम प्रमाणक क्रमांक व दिनांकासह नोंद.
 • म. ना. से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 1981 मधील नियम 45 नुसार सेवापुस्तकाची वार्षिक पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
 • प्रत्येक वर्षाच्या मे महिन्यामध्ये कार्यालय प्रमुखाने वार्षिक पडताळणी करावी.
 • कार्यालय प्रमुख वेतन देयके, वेतनपट आणि नमुद करण्यात येतील असे तत्सम अभिलेखे यावरुन सेवेची पडताळणी मागील वित्तीय वर्षाच्या अखेरपर्यंत केल्याचे प्रमाणपत्राची नोंद घेणे.
 • कर्मचाऱ्यांच्या बदलीनंतर कर्मचा-यास दुय्यम सेवापुस्तक अद्यावत करुन दिले असल्याची नोंद मुळ सेवापुस्तकात घेऊन त्यावर कर्मचा-याची स्वाक्षरी घ्यावी.
 • बालसंगोपन रजेचा स्वतंत्र रजा लेखा ठेवणे आवश्यक आहे.
 • स्त्री कर्मचारीने वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीसाठी आईवडील ऐवजी सासुसासरे यांची निवड केली असल्यास त्याची नोंद घ्यावी.
 • पहिल्या पानावरील नोंद दर पाच वर्षांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
 • दरवर्षी माहे सप्टेंबरमध्ये अखेर वित्तिय वर्ष निहाय मूळ सेवा पुस्तकातील नोंदी दुय्यम सेवापुस्तकात घेऊन व तसे प्रमाणपत्र मुळ सेवापुस्तकात नोंदवुन व त्यावर सक्षम अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घेणे आवश्यक आहे.
 • दुय्यमसेवा पुस्तकाची प्रत कर्मचा-यास देऊन त्याची स्वाक्षरी घेण्यात यावी.
 • सेवार्थ ID, आधार नंबर, PAN नंबर, DDO Code एका वेगळ्या कागदावर लिहून तो कागद सेवापुस्तकात चिकटावा.
 • लिहावे कार्यालयात/कार्यालयातुन रुजू / कार्यमुक्ताच्या नोंदी घेताना मध्यान पूर्व / मध्याननंतर जरुर
 • निवृत्ती वेतनासाठी अर्हताकारी नसणारा कालावधी लाल शाईने दर्शविणे आवश्यक आहे.
 • ज्या ज्या वेळेस नामनिर्देशन (nomination) अद्यावत केली जातात तशी नोंद सेवा पुस्तकात घेणे आवश्यक आहे.
 • शासन निर्णय वित्त विभाग दि. 01/09/2005 अन्वये सेवापुस्तकात वेतनविषयक बाबींची नोंद घेत असताना त्यामध्ये महागाई वेतनाची नोंद स्वतंत्रपणे घेण्यात यावी.
 • राजपत्रित अधिकारांच्या बाबतीत दि. 30.11.1989 पर्यंतच्या सेवेचे अभिलेखे महालेखापाल यांनी ठेवलेल्या नमुना न. 25 रजा लेखा हिशोबासह ठेवलेले प्राप्त करून घेवून त्यातील नोंदी सेवा पुस्तकात घ्याव्या.

सेवापुस्तकात ठेवायचे महत्वाचे प्रमाणपत्र / आदेश.

शक्यतो सर्व महत्त्वाचे आदेश / प्रमाणपत्र सेवापुस्तकात लावावे म्हणजे ते तात्काळ उपलब्ध होतात.

 • वैद्यकीय प्रमाणपत्र
 • जात वैधता प्रमाणपत्र
 • नामनिर्देशन
 1. GIS
 2. GPF
 3. Pension
 4. DCRG
 5. NPS
 6. DCPS
 7. कुटुंब प्रमाणपत्र
 8. अपघात विमा
 • वेतन निश्चिती (वेतन आयोग / पदोन्नती / इतर)
 • विकल्प ( option ) Form
 • ज्यादा रक्कम अदायगी वसुलीचे हमीपत्र
 • वेतन आयोग फरकाच्या हप्तेचा तपशिल, तसेच प्रदान रकमेचा प्रमाणक क्रमांक व दिनाकासह
 • चारित्र्य प्रमाणपत्र
 • MSCIT / तत्सम प्रमाणपत्र
 • नाव बदललेले असले तर त्याबाबतचे राजपत्र
 • स्वग्राम घोषित आदेश
 • GIS बद्दल आदेश
 • स्थायित्व प्रमाणपत्र आदेश
 • परिविधाधीन कालावधी पूर्ण केल्याचा आदेश
 • मराठी / हिंदी परिक्षा पास / सुट आदेश
 • विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण / सूट आदेश
 • शा. परिपत्रक वित्त विभाग दि.20.1.2001 नुसारचे विवरणपत्र

सेवापुस्तक पडताळणी दरम्यानचे आक्षेप.

 • सेवापुस्तकातील रजा लेखा अपूर्ण असणे.
 • सेवापुस्तकातील रजा लेखा चुकीचा असणे.
 • सेवापुस्तकात मराठी/हिंदी भाषा परिक्षा सुट आदेश नोंद नसणे.
 • स्थायित्व प्रमाणपत्राची नोंद नसणे.
 • स्वग्राम घोषित केल्याची नोंदी नसणे.
 • टंकलेखन परिक्षा उत्तीर्ण नोंद नसणे.
 • विविध नामनिकर्देशनाच्या नोंदी नसणे.
 • कार्यालय प्रमखाने दर 5 वर्षांनी पहिल्या पानावरील नोंदी प्रमाणित न करणे. (शा.नि. वित्त विभाग दि.1.9.2015 नुसार सुधारित वेतन संरचनेमध्ये वार्षिक वेतनवाढ मंजूर करताना संगणक अर्हता परीक्षा विहित दिनांकास उत्तीर्ण न झाल्याने वेतनवाढीचे अतिप्रदान
 • एकाकी पदास ग्रेड वेतन चुकीचा अदा केल्याने अतिप्रदान
 • वेतननिश्चितीसाठी विकल्प न घेणे.
 • वेतननिश्चितीमधील आक्षेप.
 • चारित्र्य पडताळणी झाल्याची नोंद नसणे.
 • शासन निर्णय वित्त विभाग दि.05.05.2010 नुसार आवश्यकत्या प्रकरणात वेतननिश्चिती सुधारीत न केल्यामुळे येणारी वसुली.
 • गटविमा योजना वर्गणी कपात रक्कमांची नोंद नसणे
 • सेवा पडताळणी नोंद नसणे.
 • कर्मचारी यांचे वेतन कमाल टप्पाचे पुढे जात असेल तर अशा प्रकरणी ते वेतन त्या कमाल टप्पावर सीमित न करणे.
 • सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा विहित संधीत उत्तीर्ण न होता वेतनवाढी प्रदानाबाबत
 • पदोन्नतीची वेतननिश्चीती चुकीच्या वेतनावर करणे.
 • सुधारीत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला व दुसरा लाभ चुकीच्या वेतनावर अदा करणे.
 • एकस्तर पदोन्नती क्षेत्रासाठी एकस्तर पदोन्नती योजनेची वेतननिश्चीती चुकीच्या वेतनावर करणे.
 • एकस्तर पदोन्नती योजनेची वेतननिश्चीती जोडपत्र- 3 नुसार केल्याने अतिप्रदान.
 • एकस्तर पदोन्नती योजनेची वेतननिश्चीती एकस्तर वरुन एकस्तर योजनेत केल्याने अतिप्रदान
 • आश्वासित प्रगती योजना मंजुर असतांना एकस्तर पदोन्नती योजनेअंतर्गत वेतन अदा केल्याने अतिप्रदान.
 • रजा लेखा चुकीचा लिहिल्याने रजारोखीकरणाचे अतिप्रदान
 • विहित नामनिर्देशन / प्रमाणपत्र व नोंदी न घेणेबाबत.
 • पदोन्नती / आश्वासति प्रगती योजनेचा विकल्प मंजुर नसतांना वेतननिश्चीती केल्यामुळे अतिप्रदान.

Leave a Comment