superintendent of police (पोलीस अधिक्षक)

पोलीस अधिक्षक (SP) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलीस विभागाचे सामाजिक मदतकार्य पोलीस अधिक्षक/तरतूद/कामे/इतर बाबी जिल्हा पोलीस अधिक्षक पदाची तरतूद पोलीस नियमावली भाग -1, प्रकरण 1, कलम (4)( १ ) नुसार प्रत्येक जिल्हयाकरीता एक पोलीस अधीक्षक असतात. आवश्यकतानसार एक अथवा अधिक अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक असतात. जिल्हयाची विभागणी उपविभागामध्ये केलेली असते, आणि त्यावर सहाय्यक अथवा … Read more