मुद्देमाल मोहरर – लेखनिक पोलीस हवालदार (muddemal moharar)

मुद्देमाल मोहरर व लेखनिक पोलीस हवालदार चालू घडामोडी जप्त मुद्देमालाचे/मालमत्तेचे बाबतीत मुद्देमाल मोहररचे कर्तव्य पोलिस स्टेशन मध्ये जप्त मुद्देमाल म्हणजे काय? पोलिस स्टेशन मध्ये विशीष्ठ जप्त मुद्देमालाची विल्हेवाट लावणे बाबत कायदेशीर तरतुदी पोलिस स्टेशन मध्ये जप्त मुद्देमाल नाश बाबत सर्वसाधारण तरतुदी मुद्देमाल मोहरर मुद्देमाल मोहरर ची तरतुद.. लेखनिक पोलीस हवालदार मुद्देमाल अंमलदार हाच शक्यतो लेखनिक … Read more