कोर्ट पैरवी अधिकारी (Session Court)

कोर्ट पैरवी अधिकारी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण GR – फौजदारी खटल्यातील सिध्दअपराध प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत. प्रत्येक न्यायालयात पैरवी अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत. (Click Here) कोर्ट पैरवी अधिकारी कोर्ट पैरवी अधिकारी यांची तरतुद.. कोर्ट पैरवी अधिकारी दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाणात वाढ होण्याकरीता मा. पोलीस महासंचालक यांचे स्थायी आदेश क्रमांक १७/२००८ नुसार आदेश पारीत करून … Read more

Session Court

Session Court चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण न्यायालयीन निर्णय उहापोह जिल्हा व सत्र न्यायालय जिल्हा व सत्र न्यायालय तरतुद.. # जिल्हा व सत्र न्यायालय ची कामे..