कोर्ट ड्युटी कर्मचारी

कोर्ट ड्युटी कर्मचारी

  • हा पोलीस कर्मचारी असुन त्याची नेमनुक संबंधित पोलीस स्टेशनला असते.
  • संबंधित पोलीस स्टेशन ज्या JMFC न्यायालयाच्या अधीन असते त्या ठिकाणी तो कामकाज पाहतो.

कोर्ट ड्युटी कर्मचारी ची कामे..

  • हा पोलीस कर्मचारी असुन त्याची नेमनुक संबंधित पोलीस स्टेशनला असते.
  • संबंधित पोलीस स्टेशन ज्या JMFC न्यायालयाच्या अधीन असते त्या ठिकाणी तो कामकाज पाहतो.
  • कोर्ट ड्युटी कर्मचारी हा JMFC कोर्टात सादर करावयाचे PCR/MCR चे रिमांड रिपोर्ट, इतर तपासाचे कागदपत्र, पोलीस स्टेशन ला दाखल झालेल्या गुन्ह्याची पहिली खबर (Court FIR Copy) नियमितपणे घेवून जातो व JMFC कोर्ट मध्ये दाखल करीत असतो.
  • बजावलेले समन्स, व न बजावलेले समन्स, वॉरंट JMFC कोर्टात दाखल करीत असतो, परत निघालेले वारंट/समन्स ताब्यात घेवुन समन्स वारंट कर्मचारीस तामील करणे कामी देत असतो.
  • संबंधित JMFC कोर्टातुन मिळालेले समन्स, वॉरंट, नोटीसा तपास / चौकशीकामी मिळालेले प्रकरणे आणून प्रभारी अधिकाऱ्याकडे सादर करीत असतो.
  • JMFC कोर्टात JMFC कोर्ट ने मागीतलेल्या गुन्ह्यातील मुद्देमाल दाखल करणे, कोर्टाच्या निकालानंतर मुद्देमाल निर्गतीबाबतचे आदेश घेवुन संबाधित प्रभारी अधिकाऱ्याकडे सादर करतो. त्याचा लेखा-जोखा ठेवतो.
  • पोलीस स्टेशन चे गुन्ह्यातील, कोर्टातील चालु केसेसचा निकाल लागल्यानंतर परिशिष्ठ “ई” फॉर्म भरून त्यावर कोर्टाची स्वाक्षरी घेऊन पोलीस स्टेशनला आणुन दाखल करतो.
  • शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांच्या बोटाचे ठसे (कन्व्हेक्शन स्लिप) घेण्याचे काम देखील कोर्ट ड्युटी कर्मचारी करतो.

परिशिष्ठ “ई” फॉर्म गोषावरा रजिष्टर

Leave a Comment