IPC Section 109

IPC Act Section 109 चालू घडामोडी IPC Act Section 109 IPC Act Section 109 कलम 109 – एखाद्या कृतीची चिथावणी दिल्यानंतर जर अपराध घडुन आला असेल व त्या अपराधाकरीता स्वतंत्र शिक्षेची तरतुद नसेल तर मुळ अपराधाला जी शिक्षा असेल तीच शिक्षा अशा चिथावनीच्या आपराधाकरीता लागु होईल :- स्पष्टीकरण:- चिथावनी दिल्यामुळे अपराध घडला म्हणुन त्या अपराधाची … Read more