Judgement about Panchanama

पंचनाम्यावरील न्यायानिर्णय Judgement चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पंचनाम्यावरील महत्वाचे न्यायानिर्णय Judgement पंचनाम्यातील पंचांचे विधान फक्त खंडन करण्याकरिता असते : पंचनाम्यातील पंचांचे विधान फक्त खंडन करण्याकरिता असते :          लेखी पंचनाम्यात पंच जे काही विधान निवेदन करतो त्याचा वापर फक्त पुढे न्यायालयात खंडन करण्याकरताच करता येतो. भा.पु. कायदा कलम १४५ प्रमाणे तशी … Read more