वार्षीक तपासनी (Police Station Inspection)

वार्षीक तपासनी चालू घडामोडी पोलीस ठाणे व दुरक्षेत्र (आऊटपोस्ट) यांची वार्षिक तपासणी ( Yearly Inspection ) पोलीस ठाणे व दुरक्षेत्र (आऊटपोस्ट) वार्षिक तपासणीची तरतुद.. पोलीस ठाणे व दुरक्षेत्र (आऊटपोस्ट) वार्षिक तपासणी.. वार्षीक तपासनीचा उद्देश हा पोलीस स्टेशन चे कामाचा आढावा घेवुन त्याचे मुल्यमापन करणे हा असतो. तपासनी दरम्यान कामकाजात काही उनिवा जानवल्या तर सुचना देवुन … Read more