पोलीस स्टेशन अधीकारी व कर्मचारी

पोलीस स्टेशन अधीकारी व कर्मचारी चालू घडामोडी पोलीस स्टेशन अधीकारी Police Inspector (पोलीस निरीक्षक) Assistant Police Inspector (सहाय्यक पोलीस निरीक्षक) ) कोंबीग ऑपरेशन प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मालासंबंधीचे गुन्हे उदा. दरोडे, घरफोड्या, चोऱ्या, फसवणुकीचे गुन्हे किंवा निवडणुकीचा कालावधी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा म्हणून बोगस मतदार – गुंड यांचा शोध, महत्त्वाचे सणवार इ. वेळी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा … Read more

Thanedar

ठाणेदार चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलीस स्टेशन संकीर्ण पोलीस ठाणे अंमलदार [P.S.O.] (ठाणेदार) विषयी महीती ठाणेदार या पदाची तरतुद.. CrPC चे कलम 2(ओ) नुसार, ठाणेदार याचा अर्थ नेहमीचा पोलीस ठाण्यात नेमलेला अंमलदार. पण तो कुठल्याही कारणान्वये आपले कर्तव्य करण्यात असमर्थ असला तर तेथे हजर असलेला लगतखालच्या दर्जाचा इतर पोलीस अधिकारी त्याचे काम पाहील. ( … Read more