Thanedar

ठाणेदार चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलीस स्टेशन संकीर्ण पोलीस ठाणे अंमलदार [P.S.O.] (ठाणेदार) विषयी महीती ठाणेदार या पदाची तरतुद.. CrPC चे कलम 2(ओ) नुसार, ठाणेदार याचा अर्थ नेहमीचा पोलीस ठाण्यात नेमलेला अंमलदार. पण तो कुठल्याही कारणान्वये आपले कर्तव्य करण्यात असमर्थ असला तर तेथे हजर असलेला लगतखालच्या दर्जाचा इतर पोलीस अधिकारी त्याचे काम पाहील. ( … Read more