Seized Property/Japt Muddemal (जप्त मुद्देमाल)

जप्त मुद्देमाल (Seized Property) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलिस स्टेशन मधील जप्त मुद्देमाल बाबत मुद्देमाल म्हणजे काय? मुद्देमाल म्हणजे काय? (What is mean by seized Property?)                गुन्हयाचे तपास व पुराव्याकामी जप्त केलेल्या वस्तू, आकस्मात मृत्यू, दारुबंदी, जुगार या केसेसमध्ये जप्त केलेले साहित्य अन्य स्थानिक कायदयान्वये केलेले कारवाई … Read more