बीट अंमलदार

बीट अंमलदार

बीट अंमलदार

कोंबीग ऑपरेशन (combing operation)

प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मालासंबंधीचे गुन्हे उदा. दरोडे, घरफोड्या, चोऱ्या, फसवणुकीचे गुन्हे किंवा निवडणुकीचा कालावधी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा म्हणून बोगस मतदार – गुंड यांचा शोध, महत्त्वाचे सणवार इ. वेळी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा याकरिता कोंबीग ऑपरेशन ( हद्दीतील ठिकाणे पिंजून काढणे) कारवाई केली जाते यात संशयित ठिकाणे लॉजेस, हॉटेल्स, वेश्यावस्ती, झोपडपट्टीचा भाग पिंजून काढला जातो.

त्या कारवाईत पाहिजे असलेले गुन्हेगार, फरार गुन्हेगार, संशयीत इसम, चोरीचा माल इ. मिळुन येतात. गुन्हेगारांमध्ये भिती निर्माण होऊन ते हद्दीतुन निघूनही जातात. यामुळे गुन्ह्यांना प्रतिबंध होतो.

पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोंबीग करावयाची वस्ती, भाग निश्चित करून टिम तयार करून प्रत्येक टिममध्ये सशस्त्र जवान, महिला कर्मचारी, बिनतारी संच इ. देऊन टिम रवाना करतात. त्यांनी त्यांना निश्चित केलेला भाग कोंबीग करून संशयीत हवे असलेले गुन्हेगार मिळून आल्यास कारवाई करावयाची असते तसेच हिस्ट्रीशिटर्स, नोन क्रिमीनल (माहितगार गुन्हेगार ) सुद्धा चेक करून नोंदी संबंधीत रजिस्टरला घेतल्या जातात.

ही कारवाई गुन्हे प्रतिबंधाच्या संबंधाने अतिशय महत्त्वाची असुन यात हद्दीतील बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन परिसर, निर्जन ठिकाणे, लॉजेस, होटेल्स् याचा भाग ही पिंजुन काढला जातो त्यामुळे गुन्हेगारांच्या मनात भिती निर्माण घेऊन ते निघून जातात किंवा गुन्हे करीत नाहीत व गुन्ह्यांना आळा बसतो.

या कारवाईमुळे जनमाणसात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. पोलीस कामगिरीचा जनतेत संदेशही जातो.

) कोंबीग ऑपरेशन

प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मालासंबंधीचे गुन्हे उदा. दरोडे, घरफोड्या, चोऱ्या, फसवणुकीचे गुन्हे किंवा निवडणुकीचा कालावधी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा म्हणून बोगस मतदार – गुंड यांचा शोध, महत्त्वाचे सणवार इ. वेळी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा याकरिता कोंबीग ऑपरेशन ( हद्दीतील ठिकाणे पिंजून काढणे) कारवाई केली जाते यात संशयित ठिकाणे लॉजेस, हॉटेल्स, वेश्यावस्ती, झोपडपट्टीचा भाग पिंजून काढला जातो.

त्या कारवाईत पाहिजे असलेले गुन्हेगार, फरार गुन्हेगार, संशयीत इसम, चोरीचा माल इ. मिळुन येतात. गुन्हेगारांमध्ये भिती निर्माण होऊन ते हद्दीतुन निघूनही जातात. यामुळे गुन्ह्यांना प्रतिबंध होतो.

पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोंबीग करावयाची वस्ती, भाग निश्चित करून टिम तयार करून प्रत्येक टिममध्ये सशस्त्र जवान, महिला कर्मचारी, बिनतारी संच इ. देऊन टिम रवाना करतात. त्यांनी त्यांना निश्चित केलेला भाग कोंबीग करून संशयीत हवे असलेले गुन्हेगार मिळून आल्यास कारवाई करावयाची असते तसेच हिस्ट्रीशिटर्स, नोन क्रिमीनल (माहितगार गुन्हेगार ) सुद्धा चेक करून नोंदी संबंधीत रजिस्टरला घेतल्या जातात.

ही कारवाई गुन्हे प्रतिबंधाच्या संबंधाने अतिशय महत्त्वाची असुन यात हद्दीतील बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन परिसर, निर्जन ठिकाणे, लॉजेस, होटेल्स् याचा भाग ही पिंजुन काढला जातो त्यामुळे गुन्हेगारांच्या मनात भिती निर्माण घेऊन ते निघून जातात किंवा गुन्हे करीत नाहीत व गुन्ह्यांना आळा बसतो.

या कारवाईमुळे जनमाणसात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. पोलीस कामगिरीचा जनतेत संदेशही जातो.

) कोंबीग ऑपरेशन

प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मालासंबंधीचे गुन्हे उदा. दरोडे, घरफोड्या, चोऱ्या, फसवणुकीचे गुन्हे किंवा निवडणुकीचा कालावधी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा म्हणून बोगस मतदार – गुंड यांचा शोध, महत्त्वाचे सणवार इ. वेळी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा याकरिता कोंबीग ऑपरेशन ( हद्दीतील ठिकाणे पिंजून काढणे) कारवाई केली जाते यात संशयित ठिकाणे लॉजेस, हॉटेल्स, वेश्यावस्ती, झोपडपट्टीचा भाग पिंजून काढला जातो.

त्या कारवाईत पाहिजे असलेले गुन्हेगार, फरार गुन्हेगार, संशयीत इसम, चोरीचा माल इ. मिळुन येतात. गुन्हेगारांमध्ये भिती निर्माण होऊन ते हद्दीतुन निघूनही जातात. यामुळे गुन्ह्यांना प्रतिबंध होतो.

पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोंबीग करावयाची वस्ती, भाग निश्चित करून टिम तयार करून प्रत्येक टिममध्ये सशस्त्र जवान, महिला कर्मचारी, बिनतारी संच इ. देऊन टिम रवाना करतात. त्यांनी त्यांना निश्चित केलेला भाग कोंबीग करून संशयीत हवे असलेले गुन्हेगार मिळून आल्यास कारवाई करावयाची असते तसेच हिस्ट्रीशिटर्स, नोन क्रिमीनल (माहितगार गुन्हेगार ) सुद्धा चेक करून नोंदी संबंधीत रजिस्टरला घेतल्या जातात.

ही कारवाई गुन्हे प्रतिबंधाच्या संबंधाने अतिशय महत्त्वाची असुन यात हद्दीतील बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन परिसर, निर्जन ठिकाणे, लॉजेस, होटेल्स् याचा भाग ही पिंजुन काढला जातो त्यामुळे गुन्हेगारांच्या मनात भिती निर्माण घेऊन ते निघून जातात किंवा गुन्हे करीत नाहीत व गुन्ह्यांना आळा बसतो.

या कारवाईमुळे जनमाणसात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. पोलीस कामगिरीचा जनतेत संदेशही जातो.

Leave a Comment