अंग झडती पंचनामा (Body Search Panchanama)

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 ची अंगझडती पंचनाम्या नुसार महत्वाची कलमे.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 कलम 100.

कलम १०० नुसार, एखाद्या बंद जागेत शिरण्यास व त्या जागेची झडती घेण्यास वॉरंट बजावणाऱ्या अंमलदारास कोणी मज्जाव करता कामा नये. तसेच आपल्या अंगावर वस्तू लपविल्या आहेत असा संशय आल्यावर सदरहू इसमाची अंगझडती घेण्याचा सदरहू अंमलदारास अधिकार आहे. (या अधिकारास कुणी प्रतिबंध केल्यास आय.पी.सी. कलम 353 प्रमाणे अपराध आहे.)

कलम १००:-

  • झडती घेणाऱ्या अंमलदाराने ज्या ठिकाणी झडती घ्यावयाची असेल ते ठिकाण ज्या भागात येते, त्या भागातील दोन अगर अधिक इसम पंच म्हणून बरोबर घ्यावेत व त्यांना प्रारंभापासून अखेरपर्यंत हजर राहण्यास सांगावे.
  • सापडलेल्या वस्तूंची त्या वस्तू कोठे सापडल्या हे नमूद करून यादी करावी.
  • कोर्टाच्या समन्सखेरीज पंचांना कोर्टात हजर राहण्याची आवश्यकता नाही.
  • ज्या जागेची झडती घ्यावयाची असेल त्या जागेच्या मालकास किंवा त्याच्यातर्फे कोणाही इसमास झडती घेताना त्या जागी हजर राहू दिले पाहिजे आणि पंचनाम्याची एक नक्कल त्याला दिली पाहिजे.
  • एखाद्या इसमाच्या अंगझडतीत त्याच्या अंगावर काही वस्तू सापडल्यास त्या वस्तूंची यादी करून पंचनाम्याची नक्कल त्याला दिली पाहिजे.
  • पंच म्हणून पुढे येण्याचे वाजवी कारणावाचून कुणी नाकारल्यास त्याने भा.दवि. चे कलम 187 अन्वये गुन्हा केला, असे गृहीत धरले जाईल त्या नुसार कार्यवाही होईल.

Leave a Comment