तपास

Investigation

 • तपास डायरी चे अवलोकन करावे. त्या प्रमाणे केस डायरी लिहावी.
 • तपास डायरी चे अवलोकन नंतर तपासाची दिशा/रूपरेषा ठरवावी.
 • पंच / सरकारी पंच / सरकारी पंच शासन निर्णय / 
 • घटनास्थळ पंचनामा.
 • जप्ती पंचनामा.
 • शव परिक्षण.
 • न्यायावैद्यक शाखेला पाचारण / श्वन पथक
 • मुद्देमाल मोहरर चे ताब्यात देने व माल नंबर घेणे.
 • बयान / जबाब / मृत्युपुर्व जाबाब /
 • आरोपी घटनास्थळावरून फरार / आरोपी शोध / आरोपी अटक / आरोपी पोलीसांना शरण / आरोपी न्यायालयास शरण / आरोपी पोलीस कोठडी / आरोपी न्यायालयीन कोठडी /आरोपीचा कोठडीत मृत्यु / आरोपी पोलीस कोठडीतुन फरार /
 • मुद्देमाल शोध / मुद्देमाल जप्ती / मुद्देमाल परत / मुद्देमाल विल्हेवाट / मुद्देमाल कोर्टात पेश / मुद्देमाल नष्ट /
 • आरोपी कडुन तपास / बयान / कबुली जबाब / माल काढुन देण्याचा पंचनामा / जप्ती पंचनामा / न्यायवैद्यक पुरावे / आरोपी हस्ताक्षर / आरोपी स्वाक्षरी / आरोपी आवाजाचा पंचनामा / आरोपी फोटो पंचनामा
 •  प्रतिबंधात्मक कार्यवाही.
Tab Content
 • अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास.
 • ——————————————————————————-
 • दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास.
 • ——————————————————————————-
 •  मानवी जिवीतास बाधक होना-या अपराधाचे  गुन्ह्याचा तपास उदा. 302, 304, 304(अ), 304(ब), 306, 307, 309
 • ——————————————————————————-
 • गर्भस्त्राव, गर्भला दुखापत, अर्भक टाकुन देने, आपत्याजन्माची लपवणुक करणे. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318.
 • ——————————————————————————-
 • दुखापत, 324, 325, 326, 326(अ), 326(ब), 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338.
 • ——————————————————————————-
 • गैरनिरोध/ गैरपरिरोध
 • ——————————————————————————-
 • फौजदारीपात्र बलप्रयोग व हमला, 353, 354, 354(अ), 354(ब), 354(क), 354(ड).
 • ——————————————————————————-
 • अपनयन, अपहरण, गुलामगिरी, वेठबिगारी, 363, ते 376(इ).
 • ——————————————————————————–
 • चोरीविषयी, 379, 380, 381, 382.
 • ——————————————————————————–
 • बलदग्रहण (Extortion) -धाक दाखवुन एखादी वस्तु सपुर्त करण्यास भाग पाडणे. 384, 385, 386, 387, 388, 389.
 • ——————————————————————————–
 • जबरी चोरी / दरोडा, 392, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402.
 • ——————————————————————————–
 • जंगम मालमत्तेचा फौजदारीपात्र अपहार, 404.
 • ——————————————————————————–
 • फौजदारीपात्र न्यासभंग, (विस्वासाने सोपविलेल्या मालमत्तेचा अपहार), 406, 407, 408, 409.
 • ——————————————————————————-
 • चोरीची मालमत्ता स्विकारणे, 411, 412, 413, 414.
 • ——————————————————————————-
 • ठकवणुक, (दिशाभुल करून माल सपुर्त करण्यास प्रवृत्त करणे.), 417, 418, 419, 420.
 • ——————————————————————————–
 • मालमत्तेचे कपटपुर्ण विलेख आणी विल्हेवाटीविषयी, 421, 422, 423, 424
 • ——————————————————————————–
 • अगळीक (खोळी करणे, गैरहानी पोहचविणे, नुकसान करणे), 425 ते 440.
 • ——————————————————————————–
 • फौजदारीपात्र अतिक्रमण, 441 ते 462.
 • ——————————————————————————–
 • विवाह संबंधीच्या अपराधाविषयी, 493, 494, 495, 496, 497, 498.
 • ——————————————————————————–
 • पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकांनी क्रुर वागणुक देणे. 498(अ).
 • ——————————————————————————–
 • अब्रुनुकसानी विषयी 499, 500, 501, 502.
 • ——————————————————————————–
 • फौजदारीपात्र धाकटपाशा करणे, अपमान करणे, त्रास देणे. 509.
 • सायबर गुन्हे तपासा करीता अवलंबण्याची कार्यपध्दती, PPT By Cyber Crime Branch Mumbai
 • ——————————————————————————-
 • दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास.
 • गर्भस्त्राव, गर्भला दुखापत, अर्भक टाकुन देने, आपत्याजन्माची लपवणुक करणे. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318.
 • ——————————————————————————-
 • दुखापत, 324, 325, 326, 326(अ), 326(ब), 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338.
 • ——————————————————————————-
 • गैरनिरोध/ गैरपरिरोध
 • ——————————————————————————-
 • फौजदारीपात्र बलप्रयोग व हमला, 353, 354, 354(अ), 354(ब), 354(क), 354(ड).
 • ——————————————————————————-
 • अपनयन, अपहरण, गुलामगिरी, वेठबिगारी, 363, ते 376(इ).
 • ——————————————————————————–
 • चोरीविषयी, 379, 380, 381, 382.
 • ——————————————————————————–
 • बलदग्रहण (Extortion) -धाक दाखवुन एखादी वस्तु सपुर्त करण्यास भाग पाडणे. 384, 385, 386, 387, 388, 389.
 • ——————————————————————————–
 • जबरी चोरी / दरोडा, 392, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402.
 • ——————————————————————————–
 • जंगम मालमत्तेचा फौजदारीपात्र अपहार, 404.
 • ——————————————————————————–
 • फौजदारीपात्र न्यासभंग, (विस्वासाने सोपविलेल्या मालमत्तेचा अपहार), 406, 407, 408, 409.
 • ——————————————————————————-
 • चोरीची मालमत्ता स्विकारणे, 411, 412, 413, 414.
 • ——————————————————————————-
 • ठकवणुक, (दिशाभुल करून माल सपुर्त करण्यास प्रवृत्त करणे.), 417, 418, 419, 420.
 • ——————————————————————————–
 • मालमत्तेचे कपटपुर्ण विलेख आणी विल्हेवाटीविषयी, 421, 422, 423, 424
 • ——————————————————————————–
 • अगळीक (खोळी करणे, गैरहानी पोहचविणे, नुकसान करणे), 425 ते 440.
 • ——————————————————————————–
 • फौजदारीपात्र अतिक्रमण, 441 ते 462.
 • ——————————————————————————–
 • विवाह संबंधीच्या अपराधाविषयी, 493, 494, 495, 496, 497, 498.
 • ——————————————————————————–
 • पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकांनी क्रुर वागणुक देणे. 498(अ).
 • ——————————————————————————–
 • अब्रुनुकसानी विषयी 499, 500, 501, 502.
 • ——————————————————————————–
 • फौजदारीपात्र धाकटपाशा करणे, अपमान करणे, त्रास देणे. 509.